PRIJEDLOG STATUTA HKS-a

Natjecanja i novosti iz HKS-a
Post Reply
Čunj
Tek protipkao
Posts: 85
Joined: 06 Feb 2009, 10:29

PRIJEDLOG STATUTA HKS-a

Post by Čunj »

STATUT HRVATSKOG KUGLAČKOG SAVEZA
I. I Z V O R I Š N E O D R E D B E
Članak 1.
1. Hrvatski kuglački savez je osnovan 1932. godine u Zagrebu pod nazivom: "Hrvatski
kuglački savez".
2. Od 1945. do 1991. godine Hrvatski kuglački savez bio je članom Saveza za fizičku kulturu
Hrvatske i djelovao je u sastavu Jugoslavenskog kuglačkog saveza, bez izravnog članstva u
međunarodnim kuglačkim asocijacijama.
3. Hrvatski kuglački savez se 1991. godine razdružio od Jugoslavenskog kuglačkog saveza, a
kako je te godine ukinut i Savez za fizičku kulturu Hrvatske i umjesto njega osnovan Hrvatski
športski savez, Hrvatski kuglački savez postao je njegovim članom.
4. Osnutkom Hrvatskog olimpijskog odbora 10. rujna 1991. godine, te prestankom postojanja
Hrvatskog športskog saveza 31. prosinca 1992. godine, svi hrvatski športski savezi --
olimpijskih i neolimpijskih športova -- udruženi su u novoosnovani Hrvatski olimpijski odbor
kao krovnu športsku udrugu u Hrvatskoj, pa je slijedom toga i Hrvatski kuglački savez postao
njegovim punopravnim članom.
5. Hrvatski kuglački savez stekao je _____ godine i punopravno članstvo u Međunardnoj
kuglačkoj federaciji i njezinim asocijacijama.
6. Hrvatski kuglački šport spada u najuži vrh najtrofejnijih hrvatskih športova.
1
II. O P Ć E O D R E D B E
Članak 2.
Statutom Hrvatskog kuglačkog saveza (dalje u tekstu: Statut) uređuju se pitanja statusa,
djelokruga i načina rada, naziva i sjedišta, predstavljanja i zastupanja, ciljeva i djelatnosti
kojima se ciljevi ostvaruju, prava i obveza, članstva i ustrojstva, sredstava i financiranja,
nagrada i priznanja, javnosti rada, prestanka postojanja, te ostala neophodna pitanja od
značaja za djelovanje Hrvatskog kuglačkog saveza, što proizlaze iz općih pozitivnih akata
Republike Hrvatske.
Članak 3.
Puni naziv saveza glasi: Hrvatski kuglački savez, a skraćeni naziv: HKS.
Puni naziv saveza na __________ jeziku glasi: _________ , a skraćeni naziv: _________ .
Članak 4.
HKS djeluje na području Republike Hrvatske. sjedište HKS-a je u Zagrebu, Ilica 37.
Članak 5.
U službenoj uporabi HKS-a je hrvatski jezik i latinično pismo.
U komunikaciji s inozemstvom HKS rabi _______ jezik, koji je službeni jezik Međunarodne
kuglačke federacije.
Članak 6.
HKS je neprofitna pravna osoba, samostalna u svom djelovanju, bez namjere stjecanja dobiti
za sebe, svoje članove ili treće osobe.
Ako HKS u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit mora koristiti isključivo za
obavljanje i unapređivanje djelatnosti HKS-a, kojima se ostvaruju ciljevi i zadaće utvrđeni
ovim Statutom i u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 7.
HKS pravnu osobnost stiče upisom u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom
tijelu državne uprave prema svom sjedištu, a u skladu s propisima i zakona o udrugama.
Članak 8.
HKS može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, biti vlasnikom pokretnih i
nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima i drugim državnim
tijelima s javnim ovlastima.
HKS za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom u skladu s važećim
pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
Članak 9.
HKS udružuje svoje članice -- kuglačke športske udruge na području Republike Hrvatske.
HKS je kao punopravni član udružen u Hrvatski olimpijski odbor, najvišu nevladinu udrugu u
Republici Hrvatskoj.
HKS je izravni član Međunarodne kuglačke federacije (Federation Internationale das
Quelleurs -- FIQ) i njezinih asocijacija kuglanja na devet (World Ninepin Bowling
Association -- WNBA) i deset čunjeva (World Tenpin Bowling Association -- WTBA).
HKS može biti članom i/ili surađivati s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i
športskim asocijacijama kada je to od interesa i od koristi za hrvatsko kuglanje i hrvatski šport
općenito.
2
Članstvo, udruživanje i djelovanje HKS-a iz ovog članka mora biti u skladu sa zakonskim
propisima, Statutom i odlukama Hrvatskog olimpijskog odbora i ovim statutom.
Članak 10.
HKS u odnosima s javnošću, pravnim i fizičkim osobama predstavljaju i zastupaju
predsjednik i glavni tajnik, u skladu s odredbama ovog Statuta.
U slučaju spriječenosti ili drugih opravdanih razloga predsjednika i glavnog tajnika, HKS
može, temeljem pisanog ovlaštenja predsjednika HKS-a, predstavljati i zastupati
dopredsjednik ili neki drugi član Izvršnog odbora HKS-a.
Članak 11.
HKS ima svoj znak i zastavu.
Znak HKS-a je oblikovan u formi kruga, čija su podloga crveno-bijeli kvadrati i ispod njih,
okomito, čunj kojeg dodiruje kugla. Kratica HKS postavljena je okomito, svako slovo u
jednom kvadratu s lijeve strane. Čunj i kugla postavljeni su s desne strane i dijelom prelaze
rub kugle. Oko znaka ispisane su riječi: HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ -- ZAGREB.
Zastava HKS-a je u obliku pravokutnika u omjeru 1 : 2, bijele je boje, porubljena zlatnim
vezom, sa znakom HKS-a u sredini i upisanim punim nazivom: HRVATSKI KUGLAČKI
SAVEZ.
Posebnim aktom Izvršnog odbora HKS-a uređuje se pitanje prava uporabe, korištenja i
čuvanja znaka i zastave HKS-a.
Članak 12.
HKS ima svoj pečat i štambilj.
Pečat HKS-a je okruglog oblika, promjera 30 mm, u sredini kojeg je znak HKS-a.
Štambilj HKS-a je u obliku pravokutnika, veličine 50 mm x 10 mm s punim nazivom,
adresom sjedišta, brojevima telefona, adresom elektroničke pošte i Internet adresom HKS-a.
Izvršni odbor HKS-a posebnim aktom utvrđuje korištenje, čuvanje i način pohrane pečata i
štambilja HKS-a.
Članak 13.
U skladu s člankom 6. ovog Statuta, djelovanje HKS-a je javno
Javnost djelovanja HKS-a osigurava se i ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.
III. C I L J E V I I D J E L A T N O S T I H K S - a
Članak 14.
HKS gaji, potiče, promiče i razvija dvije vrste kuglanja:
1. Kuglanje na DEVET čunjeva, kroz sekcije WNBA:
1.1. klasične staze -- Ninepin Bowling Classic (NBC)
1.2. škaraste staze -- Ninepin Bowling Schere (NBS)
1.3. brvnaste staze -- Ninepin Bowling Bohle (NBB)
2. Kuglanje na DESET čunjeva (Bowling), kroz sekcije WTBA odnosno Europsku zonu (EZ).
Članak 15.
Zadaće HKS-a, koje prizlaze iz članka 14. ovog Statuta, utvrđene su ciljevima i propisima
djelatnosti Međunarodne kuglačke federacije i njezinih asocijacija, Zakonom o športu
Republike Hrvatske, odnosno Nacionalnim programom športa Sabora Republike Hrvatske,
3
Strategijom razvoja hrvatskoga športa i odlukama Hrvatskog olimpijskog odbora, te ciljevima
i djelatnostima HKS-a za ostvarenje tih ciljeva navedenim u ovom Statutu.
1. C i l j e v i
Članak 16.
Ciljevi HKS-a jesu:
-- skrb o promicanju i razvoju kuglačkog športa u Republici Hrvatskoj, sukladno članku 14.
ovog Statuta,
-- utvrđivanje politike razvoja kuglačkog športa u Republici Hrvatskoj temeljem vlastitih
spoznaja i sukladno Strategiji razvoja hrvatskog športa Hrvatskog olimpijskog odbora i
Nacionalnom programu športa Sabora RH,
-- predstavljanje svekolikog kuglačkog športa u zemlji i inozemstvu,
-- usklađivanje aktivnosti članica udruženih u HKS,
-- unapređivanje športskih postignuća kuglačkog športa,
-- unapređivanje stručnog rada i osposobljavanje stručnih kuglačkih djelatnika na načelima i u
duhu Bolonjske deklaracije, te primjenom suvremenih znanstvenih spoznaja i dostignuća,
-- skrb o nacionalnim kuglačkim vrstama i vrhunskim kuglačima,
-- poticanje etičkih i moralnih načela, normi i fair playa, što ih promiče Olimpijska povelja
Međunarodnog olimpijskog odbora.
2. D j e l a t n o s t i
Članak 17.
Djelatnosti HKS-a na ispunjavanju zadanih ciljeva iz članka 16. ovog Statuta jesu:
-- ostvarivanje strategije, politike i programa razvoja i unapređenja kuglačkog športa u RH,
-- ostvarivanje utvrđenih obveza i zadaća iz Nacionalnog programa športa Sabora RH,
Godišnjeg programa provedbe Nacionalnog vijeća Sabora RH, odluka Hrvatskog olimpijskog
odbora i usvojenih godišnjih planova i programa HKS-a,
-- utvrđivanje i predlaganje planova i programa HKS-a Hrvatskom olimpijskom odboru,
-- utvrđivanje sustava, uvjeta i organizacije kuglačkih natjecanja u skladu s načelima i
elementima sustava koje je utvrdio Hrvatski olimpijski odbor, te prema pravilima kuglačkog
športa i normama Međunarodne kuglačke federacije i njezinih asocijacija,
-- organiziranje i vođenje kuglačkih natjecanja i priredbi, domaćih i međunarodnih, u skladu
sa Zakonom o športu RH i uvjetima koje propisuju međunarodne kuglačke asocijacije,
-- predlaganje održavanja europskih i svjetskih kuglačkih prvenstava i kupova, uz pribavljanju
suglasnost Hrvatskog olimpijskog odbora,
-- organiziranje nacionalnih kuglačkih prvenstava i skrb o: nacionalnim kuglačkim ekipama i
uređivanje općim aktom uvjeta koje moraju ispunjavati kuglački klubovi da bi stekli
profesionalni status; registraciji športaša, njihovim pravima i obvezama; pravu nastupa stranih
športaša za hrvatske kuglačke klubove; stegovnoj odgovornosti športaša, te pravima i
obvezama športskih sudaca i zdracstvenih djelatnika ako ova pitanja nisu uređene u
strukovnim udrugama ovih osoba; i drugim pitanjima iz područja svog djelovanja,
-- poduzimanje mjera i aktivnosti na omasovljenju kuglačkog športa,
-- skrb i osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za optimalne pripreme i
nastupe nacionalnih kuglačkih selekcija i pojedinaca na međunarodnim kuglačkim
natjecanjima,
-- uspostavljanje, održavanje i unapređivanje športske suradnje s kuglačkim udruženjima u
inozemstvu, posebice s kuglačkim klubovima hrvatske dijaspore,
4
-- održavanje skladnih odnosa i suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom, državnim i
nedržavnim tijelima i međunarodnim kuglačkim asocijacijama,
-- skrb o zdravstvenoj zaštiti kuglačkih športaša, te borba protiv dopinga i primjenjivanja
nedopuštenih postupaka, shodno pravilima i kodeksu Svjetske antidoping agencije (WADA),
kao i provođenje mjera Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu i mjera
Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora i HKS-a,
-- kategoriziranje kuglačkih športaša na temelju postignutih športskih rezultata, odnosno
renkinga, sukladno članku 6. Zakona o športu,
-- poduzimanje mjera protiv nasilja i nesportskog ponašanja u kuglačkom športu,
-- borba protiv pojava korupcije, sukoba interesa i nepotizma u HKS-u,
-- utvrđivanje kriterija i mjerila za nagrađivanje kuglačkih športaša za postignute športske
uspjehe, kao i kuglačkih djelatnika za uspješno djelovanje, te institucija, organizacija i
gospodarstvenika za izuzetne doprinose kuglačkom športu,
-- prikupljanje, ažuriranje i korištenje informacija, sukladno Zakonu o športu, odnosno
pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
-- promicanje kuglačkog športa putem pisanih i elektroničkih medija, kao i izdavanje
odgovarajućih publikacija,
-- obavljanje svih drugih djelatnosti, zadaća i obveza utvrđenih Zakonom o športu, ostalim
zakonskim propisima i ovim Statutom.
Članak 18.
Za potrebe ostvarivanja ciljeva i obavljanje djelatnosti iz članaka 16. i 17. ovog Statuta, HKS
može, sukladno člancima 15. i 16. Zakona o športu, osnovati trgovačko društvo i ustanovu.
Posebnim se aktom HKS-a uređuju pitanja donošenja odluka o osnivanju trgovačkog društva,
odnosno ustanove, njihov ustroj, sadržaj, način rada i djelovanja, način upravljanja i
odlučivanja, broj i vrijednost dionica, visina, odnosno postotak udjela KHS-a do najviše 25 %
veijednosti dionica, kao i korištenje eventualne dobiti, samo na način i za svrhe utvrđene u
članku 6. ovog Statuta.
IV. Č L A N S T V O
1. Pravne osobe -- članovi
Članak 19.
U skladu s člankom 47. Zakona o športu, članovi HKS-a su pravne osobe iz sustava športa i
druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za kuglački šport i u svezi je s kuglačkim
športom.
Članak 20.
Članstvo HKS-a čine:
1. Županijski kuglački savezi, Zagrebački kuglački savez i Zajednica kuglačkih udruga
gradova i općina, osnovani u skladu sa Zakonom o udrugama, Zakonom o športu, Statutom
Hrvatskog olimpijskog odbora i odredbama ovog Statuta;
2. Zbor kuglačkih trenera, Zbor kuglačkih sudaca, Udruženje ligaša 1. Hrvatske lige za žene i
muškarce, te Udruga članica i članova nacionalnih selekcija i nositelja medalja sa svjetskih
prvenstava, osnovani na državnoj razini sukladno odredbama ovog Statuta;
3. Ustanove i trgovačka društva, osnovani sukladno članku 18. ovog Statuta.
Popis članica/članova HKS-a sastavni je dio ovog Statuta.
5
Svaka članica/član HKS-a iz stavka 1. ovog članka ostvaruje jednaka prava, obveze i
odgovornosti..
Članak 21.
Kuglački klubovi, osnovani u skladu sa Zakonom o športu, postaju članovi kuglačkih saveza
županija, gradova ili općina i Zagrebačkog kuglačkog saveza.
Za osnivanje Županijskog kuglačkog saveza moraju postojati najmanje tri osnovna i, pri
nadležnom državnom organu, registrirana kuglačka kluba iz tri različita grada ili općine.
Članovi županijskih kuglačkih saveza mogu biti i Zbor kuglačkih trenera i Zbor kuglačkih
sudaca s područja županija.
Ukoliko ne postoje uvjeti za osnivanje županijskog kuglačkog saveza, kuglačke udruge će se
prema Zakonu o športu učlaniti u najbliži već osnovani županijski kuglački savez.
Članak 22.
Statuti i drugi opći akti kuglačkih udruga iz članaka 20. i 21. ovog Statuta moraju biti
sukladni odredbama ovog Statuta i drugim općim aktima HKS-a.
Svi sudionici kuglačkog športa -- pravne i fizičke osobe -- u Republici Hrvatskoj dužni su
provoditi svoju djelatnost i aktivnosti sukladno odredbama ovog Statuta i drugih akata HKSa.
Članak 23.
Članovi HKS-a iz članka 20. ovog Statuta ne mogu organizirati ni sudjelovati na službenim
natjecanjima FIQ-a i njezinih asocijacija iz članka 14. ovog Statuta, kuglačkim priredbama i
stručnim seminarima bez dozvole, odnosno suglasnosti Izvršnog odbora HKS-a.
Kuglačke udruge koje su stekle pravo ili bile pozvane na međunarodno kuglačko natjecanje,
obvezne su prijavu za sudjelovanje dostaviti, osim organizatoru natjecanja, i HKS-u.
2. Fizičke osobe -- počasni i časni članovi
Članak 24.
Počasni i časni članovi HKS-a mogu biti samo fizičke osobe koje na prijedlog Izvršnog
odbora HKS-a imenuje Skupština HKS-a temeljem posebnog akta.
Članak 25.
Za počasne članove HKS-a mogu biti imenovane samo osobe iz kuglačkog športa, članova
HKS-a, naročito zaslužne za razvoj i unapređenje hrvatskog kuglanja.
Članak 26.
Za časne članove HKS-a mogu biti imenovane istaknute ugledne osobe izvan sustava HKS-a,
koje su izuzetno doprinijele razvoju i unapređenju kuglačkog športa.
3. Prava, obveze i odgovornosti članova HKS-a
Članak 27.
Članovi HKS-a iz članka 20. ovog Statuta u ostvarivanju interesa hrvatskog kuglačkog športa,
djelatnosti, zadaća i obveza utvrđenih ovim Statutom, Statutom Hrvatskog olimpijskog
odbora, Zakonom o športu i Statutom i propisima FIQ-a i njezinih asocijacija imaju prava,
obveze i odgovornosti:
6
-- sudjelovati u radu HKS-a i njegovih tijela, davati mišljenja i podnositi prijedloge za
uspješnije ostvarivanje ciljeva i zadaća HKS-a, utvrđenih ovim Statutom, te donositi
odgovarajuće odluke;
-- birati predstavnike u Skupštinu HKS-a, u skladu s odredbama ovog Statuta;
-- provoditi mjere i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom,
poglavito u člancima 16. i 17.;
-- sudjelovati u utvrđivanju i provođenju Strategije razvoja hrvatskog športa Hrvatskog
olimpijskog odbora i Nacionalnog programa športa Sabora RH, u dijelovima koji se odnose
na kuglački šport;
-- dostavljati HKS-u svoje statute i njihove izmjene i dopune na mišljenje i suglasnosti;
-- dostavljati HKS-u godišnje planove i programe, kao i godišnja izvješća o ostvarenim
aktivnostima i postignutim rezultatima;
-- ostvarivati prava na financiranje programskih zadaća iz sredstava HKS-a namijenjenih
javnim potrebam hrvatskog kuglačkog športa, prema utvrđenim i usvojenim kriterijima,
mjerilima i odlukama HKS-a;
-- provoditi odluke i zaključke HKS-a i njegovih tijela;
-- ostvarivati i druga prava te izvršavati obveze i zadaće sukladno Zakonu o športu i ovom
Statutu.
4. Prestanak članstva
Članak 28.
Članu HKS-a prestaje članstvo u HKS-u:
-- na vlastiti pisani obrazloženi zahtjev;
-- brisanjem iz registra nadležnog upravnog tijela;
-- zabranom rada;
-- kada više ne udovoljava osnovnim kriterijima i uvjetima za članstvo u HKS-u;
-- zbog pojava sukoba interesa, korupcije i nepotizma;
-- isključenja iz HKS-a.
5. Mjere i sankcije
Članak 29.
Kada član HKS-a svojim djelovanjem:
-- ne ostvaruje ciljeve i zadaće zbog kojih je osnovan,
-- ne pridržava se ili krši odredbe ovog Statuta, Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora,
Zakona o športu i Statuta i propisa FIQ-a i njezinih asocijacija,
-- ne izvršava i ne provodi odluke i zaključke tijela HKS-a,
-- nađe se u dokazanom sukobu interesa, korupciji i nepotizmu,
tada podliježe mjerama i sankcijama utvrđenima ovim Statutom, koje mogu izreći tijela HKSa,
i to:
1. Mjere
-- upozorenja
-- opomena;
2. Sankcije:
-- suspenzije,
-- isključenja iz članstva HKS-a.
Članak 30.
7
Izricanje mjera ili sankcija iz članka 29. ovog Statuta ovisi o vrsti, težini i stupnju učinjene
povrede, prekršaja ili ne činjenja iz članka 29. ovog Statuta, a primjenjuje se za:
-- lakše povrede -- mjere upozorenja ili opomene,
-- teže povrede -- sankcije suspenzije ili isključenja iz članstva HKS-a.
Članak 31.
Mjere i sankcije iz članka 29. ovog Statuta mogu se primijeniti na člana HKS-a kao pravnu
osobu i na predstavnika člana HKS-a kao fizičku osobu.
O izricanju mjera upozorenja i opomena odlučuje Izvršni odbor HKS-a i o tome izvještava
Skupštinu HKS-a na prvoj idućoj sjednici.
O izricanju sankcija suspenzije i isključenja iz HKS-a odlučuje Skupština HKS-a.
Iznimno, u slučaju hitnosti ili izvanrednih okolnosti, Izvršni odbor HKS-a može izreći
sankciju suspenzije, o čemu konačnu odluku donosi Skupština HKS-a na prvoj idućoj
sjednici, koju treba održati u roku od 60 dana.
Članak 32.
Posebnim aktom HKS-a uređuju se pitanja iz članaka 29., 30. i 31. ovog Statuta.
V. U S T R O J S T V O
Članak 33.
Ustrojstvo HKS-a čine tijela koja u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti iz članaka 16. i 17. ovog
Statuta obavljaju upravljačke i izvršne funkcije, te izvršavaju operativne zadaće HKS-a.
Tijela HKS-a jesu:
1. Skupština HKS-a
2. Predsjednik HKS-a
3. Izvršni odbor HKS-a
4. Nadzorni odbor HKS-a
5. Povjerenstvo HKS-a
6. Glavni tajnik HKS-a.
1. SKUPŠTINA HKS-a
1.1. Nadležnosti Skupštine HKS-a
Članak 34.
Skupština HKS-a (dalje u tekstu: Skupština) najviše je upravljačko tijelo HKS-a koje u
ostvarivanju ciljeva iz članka 16. ovog Statuta obavlja sljedeće funkcije i zadaće:
-- donosi Statut i opće akte HKS-a, njihove izmjene i dopune,
-- donosi Poslovnik o svom radu,
-- utvrđuje i donosi strategiju, planove i programe razvoja kuglačkoga športa
-- skrbi o izvršavanju obveza utvrđenih Nacionalnih programa športa Hrvatskoga sabora i
strategiju hrvatskog športa Hrvatskog olimpijskog odbora
-- donosi odluke o udruživanju i razdruživanju s Hrvatskim olimpijskim odborima o
učlanjanju u Međunarodni kuglački savez i prestanku rada HKS-a.
-- odlučuje o imenovanju predstavnika HKS-a u Skupštinu Hrvatskog olimpijskog odbora
-- odlučuje o sustavu, uvjetima i organizaciji kuglačkih natjecanja u skladu s načelima i
elementima sustava koji je utvrdio Hrvatski olimpijski odbor i prema pravilima kuglačkog
športa i normama Međunarodne kuglačke federacije i njenih asocijacija
8
-- odlučuje o organiziranju međunarodnih kuglačkih natjecanja i priredbi prema propisima
Međunarodne kuglačke federacije i njenih asocijacija
-- predlaže održavanje svjetskuh i europskih kuglačkih prvenstava i kupova uz
suglasnosti Hrvatskog olimpijskog odbora
-- odlučuje o primanju verifikacije i statusa udruženih članica u HKS, o izboru predsjednika,
dopredsjednika, članova izvršnog odbora i Nadzornog odbora HKS-a, te o imenovanju svojih
stalnih i povremenih povjerenstava,
-- donosi akte/odluke o sustavu programiranja i financiranja kuglačkog športa u HKS-u i o
kriterijima i mjerilima programiranja i financiranja u HKS-u,
-- donosi godišnje programe i financijske planove i usvaja godišnja izviješća i zaključke
HKS-a
-- odlučuje o visini izvoza članarina
-- donosi akt o sistemu nagrađivanja i davanju priznanja pravnim i fizičkim osobama,
-- odlučuje o imenovanju počasnih i časnih članova HKS-a,
-- izriče sankcije iz članka 29. u skladu s člankom 31. ovog Statuta temeljem posebnog akta
HKS-a,
-- verificira Poslovnik o radu Nadzornog odbora HKS-a i poslovnike o radu stalnih
povjerenstava,
-- obavlja sve druge funkcije te izvršava zadaće i obveze iz svog djelokruga utvrđene ovim
statutom
1.2. Sastav Skupštine
Članak 35.
Sastav Skupštine čine izabrani predstavnici udruženih članica/članova HKS-a članka 20. ovog
Statuta, i to:
1. Kuglački savez Primorsko-goranske županije - 3
2. Kuglački savez Osječko- baranjske županije - 3
3. Zagrebački kuglački savez - 3
4. Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije - 2
5. Ostali kuglački savezi županija- svaki po 1
6. Zbor trenera HKS-a - 1
7. Zbor sudaca HKS-a - 1
8.Udruga ligaša 1. hrvatske ženske i muške lige - 1
9. Udruga nositelja medaalja sa Svjetskih prvenstava - 1
Ukupan broj predstavnika iz stavka 1. ovog članka iznosi ________ osobe.
Članak 36.
Za predstavnika u Skupštinu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete i kriterije:
- da je državljanin Republike Hrvatske i s navršenih 18 godina,
- da je afirmirani sportaš ili istaknuti športski djelatnik,
- da prihvaća ciljeve HKS-a iz članka 16. ovog Statuta,
- da se nije ogriješio o moralna i etička načela, norme i fair playa što ih promiče
Olimpijska povelja Međunarodnog odbora i što proizlazi iz odredbi ovog statuta
- da nije osuđivan za kaznena djela iz članka 13. Zakona o športu,
- da prihvaća ovaj Statut i obvezu poštivanja njegovih odredbi i norme, što potvrđuje
potpisivanjem posebne izjave.
9
1.3. Mandat predstavnika članova HKS-a u Skupšini
Članak 37.
Mandat predstavnika članova HKS-a u Skupštini (dalje u tekstu: Član) traje četiri godine i
počinje trećim danom verifikacije njihova mandata
Ista osoba može biti ponovno izabrana u Skupštinu u novo mandatno razdoblje.
Zbog okolnosti navedenih u članku 40. ovog Statuta , mandat Članu Skupštine može prestati i
prije isteka četiri godine i umjesto njega može naknadno biti izabran novi Član.
Naknadno izabranom Članu mandat traje do isteka mandata saziva Skupštine za koji je
izabran.
Iznimno, u slučaju spriječenosti Člana da sudjeluje na sjednici Skupštine, nadležno tijelo
člana HKS-a može na temelju pisane odluke imenovati zamjenika za tu sjednicu.
Mandat zamjenskog Člana za određenu sjednicu podliježe verifikaciji Skupštine.
Članak 38.
Izbor članova u Skupštini objavljuje se najkasnije 6 dana prije održavanja sjednice Skupštine
novog saziva.
Sjednicu Izborne Skupštine saziva predsjednik HKS-a na temelju odluke Izvršnog odbora
HKS-a.
Članak 39.
Članovi imaju prava, obveze i dužnosti u Skupštini:
- sudjelovati u radu Skupštinei tjelima HKS-a u koja su izabrani,
- pokretati rasprave o pitanjima iz djelokruga Skupštine- postavljati pitanja, izražavati
mišljenja i predlagati rješenja,
- izvršavati zadatke i zadaće utvrđene odlukama Skupštine imajući u vidu ciljeve i
djelatnosti na njihovu ispunjavanju iz članka 16. i 17. ovog Statuta.
Članovi su obavezni u svakoj prigodi promicati, zastupati i štititi interese HKS-a, udruženog
člana u HKS kojeg predstavljaju i svekolikog hrvatskog športa.
Članovi su dužni prije sjednice Skupštine provesti konzultacije s članom HKS-a kojeg
predstavljaju, a nakon sjednice podnijeti mu izvješće.
Članak 40.
Članu mandat u Skupštini može prestati:
- istekom trajanja mandata za koji je izabran,
- gubitkom državljanstva Republike Hrvatske,
- podnošenjem neopozive ostavke,
10
- opozivom od člana HKS-a čiji je predstavnik,
- nastupanjem okolnosti zbog kojih više ne može obavljati dužnosti,
- kada se utvrde uvjeti nespojivosti obnašanja funkcije Člana,
- razriješenjem
Članak 41.
U slučajevima iz članka 40. alineja 1. do 6. ovog Statuta, članstvo u Skupštini Članu prestaje
automatski, bez provođenja postupka, verifikacijom stanja na sjednici Skupštine.
U slučaju razrješenja iz članka 40. alineja 7. ovog Statuta, mandat Člana može prestati:
- ako ne prihvaća, ne promiče, ne pridržava se ili ako krši pravila, kriterije, načela i norme iz
članka 36.alineja 3. do 6. ovog Statuta,
- zbog nedoličnog ponašanja kojim šteti interesima ili ugrožava ugled HKS-a,
- ako tijekom dvije godine neopravdano izostaje sa sjednica Skupštine ili ne izvršava
povjerene mu zadaće koje proizlaze iz ovog statuta, odluka Skupštine i njegovih tijela.
Razriješenje Člana zbog jednog ili više razloga iz stavke 2. ovog članka Statuta može zatražiti
udruženi član HKS-a čiji je on predstavnik i Članovi Skupštine.
U slučaju kod razriješenja Člana traži/zahtjeva Član Skupštine, takvo se traženje /zahtjev
stavlja na razmatranje ako ga je podržalo najmanje trećina Članova Skupštine s pravom glasa.
Članak 42.
Odluku o prestanku članstva u Skupštini zbog jednog ili više utvrđenih razloga iz članka 41.
stavka 2. ovog Statuta donosi Skupština na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva ovlaštenog
tijela ili osobe iz članka 41. stavka 3. ovog Statuta i to dvotrećinskom većinom glasova
nazočnih Članova s pravom glasa na sjednici Skupštine.
Član o čijem se prestanku članstva u Skupštini raspravlja ima pravo prije glasovanja izložiti
pod Skupštinom svoj stav, a u slučaju da osporava podneseni zahjev/traženje za njegovo
razrješenje može zatražiti mišljenje kritičkog povjerenstva HKS-a koje treba biti razmatrano
na Skupštini zajedno s podnesenim zahtjevom/traženjem za razrješenje.
Razrješeni Član ne može više postati Članom Skupštine niti obavljati bilo koju drugu funkciju
u HKS-u ako je razriješen u skladu s člankom 41. stavcima 2. i 3. ovog Statuta.
1.4. Sjednice Skupštine
Članak 43.
Skupština odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti na sjednicama koje saziva i predsjeda im
predsjednik HKS-a, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti predsjeda dopredsjednik ili
član Izvršnog odbora HKS-a kojeg on ovlasti.
Izborne sjednice skupštine saziva predsjednik HKS-a a predsjeda im tročlano Radno
predsjedništvo izabrano između Članova Skupštine s pravom glasa.
U radno predsjedništvo ne mogu biti izabrani kandidati za budućeg predsjednika HKS-a.
Članak 44.
Sjednica Skupštine saziva predsjednik i to:
11
- kada ocijeni potrebnim , a najmanje dva puta godišnje,
- na temelju zaključka Izvršnog odbora HKS-a,
- na obrazloženi pisani zahtjev najmanje jedne trećine Članova Skupštine,
- na obrazloženi pisani zahtjev Nadzornog odbora HKS-a,
- temeljem odluke Hrvatskog olimpijskog odbora.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno 51 posto ukupnog broja
Članova Skupštine s pravom glasa.
Članak 45.
Sjednice Skupštine mogu biti izabrane redovne, izvanredne, tematske, svećane i izabrane.
Redovne sjednice Skupštine moraju održati najmanje dva puta godišnje, izborne svake četiri
godine i to po mogućnosti u godini održavanja Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora,
izvanredne sjednice temeljem zahtjeva sukladno odredbama ovog Statuta, tematske prema
ukazanoj potrebi a svećane prigodno.
Pitanja održavanja sjednica Skupštine podrobnije se uređuju posebnim aktom HKS-a.
Članak 46.
Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova s pravom glasa na
sjednici Skupštine:
- kod donošenja Statuta i njegovih izmjena i dopuna,
- kod odlučivanja o prestanku članstva u Skupštini u Skladu s člankom 42. stavak 1.
ovog Statuta.
Odluku o prestanku postojanja HKS-a Skupština donosi dvotrećinskom većinom ukupnog
broja glasova Članova Skupštine s pravom glasa.
O svim ostalim pitanjima, osim navedenih u stavcima 1. i 2. ovog članka Statuta, Skupština
odluke donosi većinom nazočnih Članova s pravom glasa na sjednici Skupštine.
U slučaju jednakog broja glasova"za" i "protiv" nazočnih Članova sjednici Skupštine,
odlučuje glas predsjedavajećeg sjednice Skupštine.
Članak 47.
Glasovanje na sjednicama Skupštine je jasno, osim:
- ako Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih Članova s pravom glasana
sjednici Skupštine odluči da je glasovanje o pojedinim pitanjima trajno,
- kad je glasanje o izboru tijela HKS-a a broj podloženih kandidata je veći od broja
osoba koje se bira za pojedino tijelo.
Članak 48.
Poslovnikom o radu Skupštine podrobnije se uređuju proceduralna pitanja sazivanja, sadržaja
rada i tijeka sjednica Skupštine kao i prava, obveze i odgovornosti Članova Skupštine.
12
2.Predsjednik
Članak 49.
Predsjednik HKS-a je predsjednik i Skupštine i Izvršnog odbora HKS (dalje u tekstu:
Predsjednik) ima ovlasti, prava, obveze i odgovornosti, zadaće i dužnosti:
- predstavljati i zastupati HKS u zemlji i inozemstvu,
- sazivati i predsjedavati sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora HKS-a, s time da u
slučaju jednakog broja glasova "za" i "protiv" njegov glas presuđuje,
- predsjedovati sastancima povjerenstava kada ima nazočuje,
- skrbiti o ostvarivanju ciljeva, djelatnosti i obveza HKS-a iz članka 16. i 17. ovog
Statuta,
- skrbiti o izvršavanju odluka i zaključaka sjednica Skupštine i Izvršnog odbora HKS-a,
- predlagati Skupštini kandidata za dopredsjednika i članova Izvršnog odbora HKS-a, te
pokretati pitanja njihova razriješenja,
- predložiti Izvršnom odboru HKS-a imenovanje kandidata za Glavnog tajnika HKS-a,
- predlagati imenovanje članova povjerenstava,
- stavljati veto ako smatra da donesene odluke Izvršnog odbora HKS-a nisu zakonite ili
da su protivne odredbama ovog Statuta i interesima kuglačkog športa - provedba takve
odluke se tada odgađa istavlja na odlučivanje na prvu sljedeću sjednicu Skupštine,
- potpisivati priopćenja za javnost, sporazume i javne dokumente, opće akte i odluke
Skupštine i Izvršnog odbora HKS-a,
- potpisivati verificirane zapisnike s održanih sjednica Skupštine i Izvršnog odbora
HKS-a kojima predsjeda ,
- voditi športske delegacije HKS-a na kuglačkim natjecanjima , priredbama i
manifestacijama kojima nazočuje,
- usklađivati rad i djelatnosti tijela HKS-a,
- podnositi Skupštini izvješća o obavljanju svojih dužnosti utvrđenih ovim Statutom,
- naredbodavac je glavnom tajniku HKS-a,
- skrbiti o ostvarivanju i svih drugih obveza i zadaća iz svog djelokruga i odredaba ovog
Statuta.
Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika zamjenjuje dopredsjednik, a ako je
dopredsjednik odsutan ili spriječen, zamjenjuje ga jedan od članova Izvršnog odbora kojeg
ovlasti Predsjednik odnosno Izvršni odbor HKS-a.
Članak 50.
Za predsjednika može biti izabrana osoba koja udovoljava kriterijima i uvjetima:
- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da je ugledan športski djelatnik,
- da vlada službenim jezikom Međunarodne kuglačke federacije,
- da se nije ogriješio o etičke norme, moralna načela što ih promiče ovaj Statut,
- da prihvaća ovaj Statut,
13
- da je član Skupštine.
Članak 51.
Predsjednika bira Skupština na način i po postupku utvrđenima posebnom odlukom Skupštine
o provođenju izbora.
Mandat Predsjednika traje četiri godine, paralelno koliko traje i mandat Članova Skupštine, i
ista osoba može ponovno biti birana za novo mandatno razdoblje.
Odluku o pokretanju postupka i isticanja kandidature za Predsjednika kod redovnog izbora
donosi Izvršni odbor HKS-a zajedno sa odlukom o sazivanju Izborne sjednice Skupštine i to
najmanje _________ dana. prije termina održavanja sjednice, o čemu u daljnjem roku od 8
dana pisanim putem obavještava udružene članice HKS-a.
Za predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu podržava najmanje četvrtina
udruženih članova Skupštine.
Članak 52.
Članovi Skupštine na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine obvezno glasuje o povjerenju
Predsjedniku na temelju podnesenog izvješća o njegovu radu i o radu ostalih tijela HKS-a.
Članak 53.
U slučaju izglasovanja nepovjerenju Predsjedniku neprihvaćenog izviješća iz članka 52. ovog
Statuta, Predsjednik i članovi Izvršnog odbora HKS-a dužni su podnjeti ostavke.
U slučaju iz stavke 1. ovog članka Skupština imenuje tročlano povjerenstvo sa zadaćom
pripreme izbornog materijala i saziva izvanredne sjednice Skupštine u roku od _________
dana, na kojoj će se izabrati novi Predsjednik, dopredsjednik i članovi Izvršnog odbora HKS-a
za mandatno razdoblje koje je u tijeku.
Članak 54.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i mandat može prestati i prije isteka
četverogodišnjeg razdoblja osim u slučaju iz članka 53. stavka 1. ovog statuta i u slučajevima
kada je :
1. svojim radom svjesno krši opće važeće propise i akte HKS-a, zbog čega su nastale ili
mogu nastati štetne posljedice za djelatnost HKS-a i kuglački šport općenito,
2. neosnovano i neargumentirano odbije izvršiti odluke i zaključke Skupštine , Izvršnog
odbora ili Nadzornog odbora HKS-a,
3. prekorači svoje ovlasti ili zloporabi svoj položaj
4. nedoličnim ponašanjem šteti ugledu HKS-a, kuglačkog i hrvatskog športa općenito,
5. se protiv njega pokrene krivični postupak i dokaže krivnja,
6. se nađe u sukobu interesa,dokaže korupcija ili nepotizam
7. podnese neopozivu ostavku,
8. nastupe okolnosti zbog kojih više ne može obavljati svoju dužnost
14
Članak 55.
Inicijativu za razriješenje Predsjednika u slučajevima iz članka 54. ovog Statuta mogu
pokrenuti:
1. Izvršni odbor HKS-a,
2. Nadzorni odbor HKS-a,
3. Najmanje trećina Članova Skupštine,
4. Hrvatski olimpijski odbor.
Inicijativa za razriješenje Predsjednika daje se u obrazloženom pisanom obliku.
O prijevremenom razriješenju Predsjednika Skupština odlučuje tajnim glasovanjem ukupnog
broja glasova Skupštine s pravom glasa.
Članak 56.
Na prijedlog Izvršnog odbora HKS-a Skupština može biti izabrana osoba koja je obnašanjem
dužnosti predsjednika HKS-a svojim izuzetnim radom i zapaženim uspjesima doprinjela
ugledu HKS-a i razvoju kuglačkog športa u Republici Hrvatskoj.
Počasni predsjednik HKS-a se poziva na sjednice tijela HKS-a s pravom sudjelovanja u radu ,
bez prava odlučivanja.
3. Izvršni odbor
Članak 57.
Izvršni odbor HKS-a (dalje u tekstu:Izvršni odbor) je izvršno tijelo HKS-a koji obavlja
sljedeće zadaće i poslove:
- predlaže Statut i opće akte HKS-a, te njihove izmjene i dopune
- donosi Poslovnik o svom radu,
- predlaže strategiju i programe razvoja kuglačkog športa,
- izvršava obveze i zadaće iz Nacionalnog programa športa Hrvatskog sabora sukladno
članku 2. Zakona o športu,
- donosi opće akte iz svoje nadležnosti,
- inicira sazivanje sjednica Skupštine, utvrđuje prijedloge dnevnog rada i materijala,
- predlaže imenovanje predstavnika HKS-a u Hrvatski olimpijski odbor,
- predlaže isticanje kandidature za organizaciju velikih međunarodnih kuglačkih
natjecanja, priredbi i manifestacija,
- predlaže udruživanje novih članica/članova u HKS,
- odlučuje o osnivanju i imenovanju članova svojih stalnih povremenih povjerenstava,
- predlaže godišnje programe i financijske planove, te utvrđuje poslovna izviješća i
zaključne račune HKS-a,
- odlučuje o imenovanju i opozivu predstavnika HKS-a u nadzornim odborima
trgovačkih društava i upravnim vijećima ustanova koji je osniva HKS,
- imenuje i opoziva predstavnike HKS-a u druge organizacije, institucije i tijela,
- predlaže kandidate za članstvo u Međunarodnoj kuglačkoj federaciji i njenim
asocijacijama,
- Predlaže akt o sustavu, uvjetima i organizaciji kuglačkih natjecanja u smislu Zakona o
športu,
15
- predlaže akte/odluke o sustavu programiranja i financiranja kuglačkog športa u HKS-u
i o kriterijima i mjerilima programiranja i financiranja u HKS-u,
- predlaže visine iznosa članarine,
- predlaže akt o sistemu nagrađivanja i davanja priznanja pravnim i fizičkim osobama,
- odlučuje o načinu stjecanja i korištenja sredstava sukladno zakonskim propisima,
- upravlja i raspolaže osnovnom i drugim sredstvima HKS-a temeljem odluke
Skupštine,
- prati, koordinira i usklađuje rad i djelatnosti udruženih članica/članova HKS-a i
predlaže njena unaprijeđenja njihova rada,
- donosi akte i odluke o zaštiti i uporabi znaka i zastave HKS-a,
- predlaže imenovanja počasnih i časnih članova HKS-a ,
- izriče mjere upozorenja i opomena iz članka 29. ovog Statuta i rješava disciplinske
postupke u drugom stupnju,
- imenuje članove delegacije i predstavnike HKS-a na tuzemnim i inozemnim
skupovima,
- odlučuje o obavljanju gospodarskih djelatnosti od interesa za HKS,
- utvrđuje prijedlog Pravila kuglanja te njegove izmjene i dopune,
- donosi pravilnike, propozicije i naputke koji se odnose na kuglačka natjecanja i daje
potrebna tumačenja,
- donosi godišnji - sezonski kalendar kuglačkih natjecanja,
- imenuje i razriješava glasovnog tajnika HKS-a,
- imenuje i razriješava predsjednike i članove svojih stalnih i povremenih povjerenstava,
direktore, trenere, izbornike i trenere nacionalnih kuglačkih vrsta kao i njihove
pomoćnike,
- donosi akt o ustrojavanju Predsjedničkog kolegija HKS-a,
- verificira poslovnike o radu stalnih povjerenstava,
- skrbi o provedbi akata i odluka Skupštine,
- obavlja i druge poslove i zadaće koje mu povjeri Skupština ili su mu stavljeni u
nadležnost ovim Statutom, općim aktima HKS-a i zakonima,
Izvršni odbor za svoj rad odgovara Skupštini i podnosi redovna, periodična i godišnja
izviješća.
Članak 58.
Izvršni odbor broji devet članova u koje se po funkciji ubrajaju Predsjednik i dopredsjednik
HKS-a.
Članove Izvršnog odbora i dopredsjednika bira, na prijedlog Predsjednika, Skupština iz svog
sastava i iz radova stručnih i športskih djelatnika i športaša HKS-a.
Članak 59.
Za člana odbora može biti izabrana samo osoba koja udovoljava uvijetima i kriterijima iz
članka 36. ovog Statuta.
Većinu od ukupnog broja članova Izvršnog odbora trebaju činiti predstavnici članova HKS-a
izabrani u Skupštini.
Dopredsjednik se obavezno bira iz članstva Skupštine.
U ukupnom broju članova Izvršnog odbora iz članka 58. stavak 1. treba biti najmanje 30 posto
žena.
16
Skupština iz svog sastava bira najmanje polovinu broja članova Izvršnog odbora na temelju
liste većeg broja kandidata a na prijedlog predstavnika.
Na prijedlog Predsjednika Skupština može izabrati najviše četiri član Izvršnog odbora izvan
članstva Skupštine.
Članovi Skupštine imaju pravo istaći na izbornoj listi najviše tri kandidata za članstvo u
Izvršni odbor. Izborna lista s ovim kandidatima mora se usvojiti natpolovičnom većinom
nazočnih članova sjednici Skupštine.
Tijekom svog mandata Izvršni odbor može kooptirati u svoj sastav najviše tri člana i njihov
mandat traje do kraja mandata Izvršnog odbora.
Članak60.
Mandat članova Izvršnog odbora traje, paralelno mandat Članova Skupštine, četiri godine i
ista osoba može biti ponovno izabrana za novo mandatno razdoblje.
Za slučaj razriješenja člana Izvršnog odbora primjenjuju se odredbe članaka 40. i 41. ovog
Statuta.
Mandat člana Izvršnog odbora postaje i kad je osobi koja je Član Izvršnog odbora postao
mandat člana Skupštine ako je Član Skupštine.
Mandat članovima Izvršnog odbora prestaje i u slučaju ako Predsjednik podnese ostavku ili
bude razriješen predsjedničke dužnosti sukladno članku 53. i 54. ovog Statuta.
Članak 61.
Izvršni odbor djeluje na Sjednicama.
Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je nazočnost većine od ukupnog broja članova
Izvršnog odbora.
Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova nazočnih članova javnim glasovanjima iznimno
ako tako odluči Izvršni obor tajnim glasovanjem.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka dvotrećinskom se većinom glasova članova
Izvršnog odbora donose odluke o suspenziji Člana Skupštine , donošenju Poslovnika o radu
Izvršnog odbora i o rješavanju disciplinskih postupaka u drugom stupnju.
U slučaju jednakog broja glasova "za" i "protiv" odlučuje glas predsjedavajućeg.
Članak 62.
Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava Predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik ako je i
dopredsjednik odsutan ili spriječen.
Poslovnikom o radu Izvršnog odbora podrobnije se uređuju pitanja u svezi s održavanjem
sjednica.
Članak 63.
Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik prema potrebi a najmanje šest puta godišnje.
Presjednik je obvezan sazvati sjednicu Izvršnog odbora i na obrazloženi pisani zahtjev:
- najmanje jedne petine Članova Skupštine,
17
- Nadzornog odbora HKS-a,
- najmanje jedne trećine članova Izvršnog odbora
- glavnog tajnika HKS-a.
Sjednice Izvršnog odbora mogu biti radne i svećane.
Sjednice Izvršnog odbora mogu biti otvorene i zatvorene za javnost, zavisno o sadržaju i
značaju predmeta koji su na raspravi, o čemu odlučuje Izvršni odbor na prijedlog
predsjedavajuće sjednice.
Članak 64.
Članovi Izvršnog odbora za vrijeme obnašanja svoje funkcije obvezni su zastupati i djelovati
u interesu kuglačkog i svekolikog hrvatskog športa.
Članovi Izvršnog odbora u obnašanju dužnosti obvezni su obavljati konkretna, stalna i/ili
povremena zaduženja za koja ih zaduži Predsjednik te izvršavati zadaće koje im naloži
Skupština ili Izvršni odbor.
Članak 65.
U slučaju nepostupanja i neizvršavanja zadaća i obveza iz članka 64. ovog Statuta , Skupština
može pojedine članove ili cijeli Izvršni odbor opozvati i postupiti sukladno člancima 29., 31. i
53. ovog Statuta.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, mandat novoizabranom članu/članovima Izvršnog odbora
traje do isteka tekućeg mandata Skupštine.
Članak 66.
Poslovnikom o radu Izvršnog odbora podrobnije se uređuju statusna pitanja članova, postupci
i načini djelovanja, odražavanja sjednice, javnost rada, vođenje zapisnika i sva ostala pitanja
od značaja za rad Izvršnog odbora.
4. Nadzorni odbor
Članak 67.
Nadzorni odbor HKS-a (dalje u tekstu Nadzorni odbor) je tijelo HKS-a sa zadaćom nadzora
nad radom i djelatnošću HKS-a, njegovih tijela i članova HKS-a kao udruženih
članica/članova i vrši:
- provjere zakonitosti u radu i materijalno-financijskom poslovanju HKS-a,
- kontrole poštivanja primjene odredbi Statuta i drugih općih akata HKS-a i njegovih
tijela,
- kontrola izvršavanja odluka, zaključaka i postupaka Skupštine, Izvršnog odbora i
njihovih tijela ,
- predlaganje mjera i postupaka za spriječavanje i otklanjanje uočenih nepravilnosti u
radu te davanja odgovarajućih uputa i smjenica,
- zahtjevanje sazivanja sjednica Skupštine i Izvršnog odbora sukladno člancima 44. i 63.
ovog Statuta,
- iniciranje razriješenja Predsjednika i glavnog tajnika HKS-a u skladu s člancima 55. i
84. ovog Statuta,
18
- donošenje svog poslovnika kojeg verificira Skupština ,
- poduzimanje i drugih mjera provjere, nadzora, kontrole, postupaka i inicijativa u svezi
sa svojim zadaćama i djelovanjem.
Članak 68.
Članove Nadzornog odbora bira Skupština glasovanjem na način i postupkom utvrđenima
posebnom odlukom Skupštine o provođenju izbora u HKS-u i u skladu s člankom 47. ovog
Statuta.
Za članove Nadzornog odbora mogu biti izabrani samo kandidati iz radova udruženih članica/
članova HKS koji nisu članovi Skupštine i drugih tijela HKS-a.
Za svoj rad i djelovanje članovi Nadzornog odbora odgovorni su Skupštini.
Članak 69.
Nadzorni odbor broji pet članova.
Član Nadzornog odbora koji na izboru dobiije najviše glasova Članova Skupštine imenuje se
predsjednikom Nadzornog odbora.
(Alternativa: predsjednika Nadzornog odbora biraju njegovi članovi.)
Mandat članova nadzornog odbora traje, paralelno mandatu Članova Skupštine, četiri godine i
ista osoba može biti ponovno birana u novom mandatnom razdoblju.
Za razriješavanje članstva u Nadzornom odboru na članove Nadzornog odbora se primjenjuju
odredbe iz ovog Statuta kao i za Članove Skupštine.
Članak 70.
O svojim nalazima Nadzorni odbor je dužan usmeno i/ili u pisanom obliku izvijestiti
Skupštinu, Predsjednika, Izvršni odbor, glavnog tajnika HKS-a i subjekt/osobu koja je bila
predmetom zanimanja Nadzornog odbora.
O nezakonitostima i/ili nepravilnostima koje se ne otklone na vrijeme odnosno u zadanom
roku nakon što su pravodobno izviješćena tijela/osobe iz stavka 1. ovog članka, Nadzorni
odbor je dužan izvijestiti nadležne državne institucije.
Članak 71.
Tijela HKS-a, službe i osobe koje obavljaju stručne poslove za HKS, kao i dužnosnici HKS-a,
obvezni su se pravovremeno odazvati Pozivu Nadzornog odbora, dati mu tražene podatke,
dokumentaciju i informacije i osigurati nesmetane uvjete rada.
Članak 72.
Radi izvorne i pravovremene informiranosti i uspiješnijeg djelovanja:
- predsjedniku Nadzornog odbora dostavlja se poziv s dnevnim redom i materijalima za
svaku sjednicu Izvršnog odbora,
- svim članovima Nadzornog odbora dostavlja se poziv s dnevnim redom i materijalima
za svaku sjednicu Skupštine
- svim članovima Nadzornog odbora dostavljaju se zapisnici svake sjednice Skupštine i
Izvršnog odbora,
19
- sva tijela HKS-a dužna su na zahtjev Nadzornog odbora omogućiti njegovim
članovima prisustvo sjednicama, sastavnicama i drugim sastojanjima.
Članak 73.
Poslovnikom o radu Nadzornog odbora podrobnije se uređuje i propisuje način rada i
postupanja, obveze, odgovornosti i prava članova Ndzornog odbora.
Poslovnik o radu Nadzornog odbora donosi Nadzorni odbor i verificirana Skupština.
5. Povjerenstva
Članak 74.
Povjerenstva, komisije, savjeti i specifična strukovna tijela (dalje u tekstu: povjerenstvo)
verificirana su izvršna radna ili konzultativna tijela Skupštine i Izvršnog odbora, koja
obavljaju i izvršavaju specifične zadaće i zadatke u HKS-u.
Povjerenstva se osnivaju kao stalna i povremena na prijedlog Skupštine, Izvršnog odbora i/ili
Predsjednika.
Odlukom o osnivanju povjerenstava Skupština odnosno Izvršni odbor ili Predsjednik određuju
njihov sastav, djelokrug i ovlasti i njima su odgovorni za svoj rad.
Stalna povjerenstva donose svoje poslovnike o radu koje verificira Skupština odnosno Izvršni
odbor.
5.1. Stalna povjerenstva
Članak 75.
Stalna povjerenstva u pravilu broje 5 do 7 članova, iznimno više, imaju predsjednika kojeg
imenuje Skupština odnosno Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika i imaju tajnika, kojeg
imenuje povjerenstvo iz svojih radova.
Članove stalnih povjerenstava imenuju njihovi predsjednici a verificira Skupština odnosno
Izvršni odbor.
Članovi stalnih povjerenstava mogu biti iz redova tijela HKS-a ili izvan tih tijela.
Mandat članova stalnih povjerenstava traje paralelno s mandatom izabranih članova Skupštine
i mogu biti ponovno imenovani za novo razdoblje.
Stalna povjerenstva mogu na svojim sjednicama i sastancima pravovaljano odlučivati ako je
prisutna natpolovična većina svih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih
članova povjerenstava.
Članak 76.
20
Stalna povjerenstva izrađuju i donose svoje planove i programe - godišnje za mandatno
razdoblje, a verificira ih Skupština odnosno Izvršni odbor.
Stalna povjerenstva podnose Skupštini Odnosno Izvršnom odboru godišnja izviješća o
ostvarivanju svojih zadaća te konačno izviješće za proteklo mandatno razdoblje.
Članak 77.
Članovi stalnih povjerenstava obvezni su svoje zadaće izvršavati sukladno odredbama ovog
Statuta.
Članak 78.
Stalna povjerenstva Skupštine jesu:
1. Stručno-programsko povjerenstvo za Bowling, Schere i Bohle
2. Zdrastvena komisija
3. Etičko povjerenstvo
4. Povjerenstvo za kuglačke objekte i opremu
5. Stegovno povjerenstvo
6. Klub Nositelja medalja s velikih međunarodnih kuglačkih natjecanja
7. Udruga kuglačkih prvoligaša
Stalna povjerenstva Izvršnog odbora jesu:
1. Povjerenstvo za marketing, financije i informatiku
2. Komisija za propise, natjecanja, molbe i žalbe
3. Komisija za međunarodne odnose
4. Komisija za registracije
5. Sudačka komisija
6. Komisija za nagrade i priznanja
7. Zbor trenera
8. Zbor sudaca
9. Komisija za nakladničku i izdavačku dječatnost
10.Stručni savjet
5.2. Povremena povjerenstva
Članak 79.
Povremena povjerenstva se osnivaju za obavljanje i izvršavanje ciljanih, jednokratnih
konkretnih zadaća i zadataka a za koju vrijede sljedeća pravila:
- osnivaju se u pravilu na prijedlog Predsjednika,
- broj članova nije ograničen,
- trajanje njihova djelovanja nije vremenski ograničeno, traju do ispunjenja odnosno
izvršenja zadaća i zadataka,
- ne izrađuju posebne planove i programe rada,
- izviješća podnose odmah po ispunjenju odnosno izvršenju zadaća i zadataka.
21
Sva ostala pravila iz članaka 75. i 77. ovog Statuta koja vrijede za stalna, vrijede i za
povremena povjerenstva.
Članak 80.
Za razrješavanje članstva u povjerenstvima HKS-a na članove povjerenstava se primjenjuju
odredbe iz ovog Statuta kao i za Članove Skupštine.
6. Glavni tajnik
Članak 81.
Glavni tajnik HKS-a (dalje u tekstu: Glavni tajnik) je operativno/izvršno tijelo HKS-a koji
svoje dužnosti obavlja profesionalno sa zadaćama, obvezama i dužnostima, ovlastima,
pravima i odgovornostima:
- predstavljati i zastupati HKS u zemlji i inozemstvu,
- sudjelovati u radu Skupštine i Izvršnog odbora bez prava glasa,
- inicirati sazivanje sjednice Izvršnog odbora sukladno članku 63. ovog Statuta,
- zaključivati ugovore o poslovanju HKS-a i obavljati poslova,
- skrbiti o ostvarivanju ciljeva i izvršavanju djelatnosti i zadaća iz članka 16. i 17. ovog
Statuta,
- skrbiti o zakonitosti rada i postupanja u HKS-u,
- skrbiti o pripremi i izradi materijala za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora te o
izvršavanju njihovih odluka i zaključaka,
- skrbiti o izradi akata za djelatnost HKS-a,
- skrbiti o osiguravanju uvjeta za rad Skupštine, Izvršnog odbora i njihovih tijela, kao i
Nadzornog odbora
- koordinirati rad povjerenstava Skupštine i Izvršnog odbora i skrbiti o provođenju
njihovih odluka i zaključaka ,
- skrbiti o izvršavanju zadaća i obveza udruženih članica/članova HKS-a,
- skrbiti o suradnji s međunarodnim kuglačkim asocijacijama i njihovim tijelima čiji je
HKS član, s drugim tuzemnim i inozemnim športskim organizacijama, ustanovama i
institucijama,
- surađivati s Hrvatskim olimpijskim odborom, njegovim tijelima, športskim udrugama
i nadležnim državnim tijelima , poglavito s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i
športa,
- sudjelovati na športskim i drugim skupovima u zemlji i inozemstvu,
- sudjelovati u vodstvu športskih delegacija HKS-a na kuglačkim natjecanjima,
priredbama i manifestacijama kojima nazočuje,
- predlagati rješenja za unaprjeđenje djelatnosti i poslovanja HKS-a i njegovih članova/
članica,
- obavljati naredbodavnu funkciju izvršavanja programai financijskog plana HKS-a,
- skrbiti o javnosti rada HKS-a,
- podnositi Izvršnom odboru i Skupštini godišnja izviješća o svom radu, temeljem kojeg
se odlučuje o njegovom povjerenju Izvršnog odbora,
- obavljati i druge poslove iz zadaće iz svog djelokruga temeljem zakona, ovog Statuta i
po nalozima i odlukama Skupštine, Predsjednika i Izvršnog odbora.
Članak 82.
22
Glavni tajnik za svoj rad i djelovanje odgovara Predsjedniku kao neposrednom naredbodavcu,
Skupštini i Izvršnom odboru.
Članak 83.
Glavnog tajnika imenuje temeljem javnog natječaja a na prijedlog Predsjednika, Izvršni odbor
za mandatno razdoblje od četiri godine i ista osoba može ponovno biti imenovana za novo
mandatno razdoblje.
Imenovanje Glavnog tajnika verificira Skupština.
Glavni tajnik zaključuje s predsjednikom ugovor o radu kojim se utvrđuju njegova prava,
obveze i odgovornosti sukladno ovom Statutu.
Članak 84.
Glavni tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka do kojeg je imenovan ako ne
zadovoljava u svom radu, odnosno ako:
- ne izvršava svoje zadaće, dužnosti i obveze iz članka 81. ovog Statuta,
- nezakonito postupa,
- svojim ponašanjem šteti ugledu kuglačkog športa,donosi odluke izvan svoje
nadležnosti ili protivno ovom Statutu i drugim općim aktima te odlukama HKS-a i
njegovih tijela,
- podnese neopozivu ostavku,
- nastupom okolnosti zbog kojih više ne može obavljati svoje dužnosti i zadaće,
- se nađe u sukobu interesa i dokaže mu se korupcija ili nepotizam
Inicijativu za razriješenje Glavnog tajnika može dati Predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni
odbor i Članovi Skupštine sukladno odredbama ovog Statuta.
Glavni tajnik podliježe mjerama i sankcijama kao i članovi Skupštine sukladno člancima 29. i
30. ovog Statuta.
Članak 85.
Za glavnog tajnika može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete i kriterije:
- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da posjeduje visoku stručnu spremu i najnovije pet godina radnog iskustva,
- da posjeduje organizacijske sposobnosti i iza sebe ima dokazane rezultate kao
djelatnik u športu,
- da se nije ogriješio o etičke norme i moralna načela športa, olimpizma i olimpijskog
pokreta,
- da nije osuđivan za kaznena dijela iz članka 13. Zakona o športu,
- da poznaje sustav, strukturu i način djelovanja,
- HKS-a, kuglačkog i hrvatskog športa,
- služi se službenim jezikom Međunarodne kuglačke federacije,
- da prihvaća ovaj Statut i da se obvezuje promicati i provoditi njegove odredbe,
izvršavati odluke HKS-a i njegovih tijela i zakonito postupati.
Kandidati za funkciju Glavnog tajnika dužni su priložiti program svog rada, djelovanja i
postupanja u obnašanju dužnosti.
23
Članak 86.
Natječaj za izbor Glavnog tajnika provodi Natječajna komisija od pet članova koje imenuje
Izvršni odbor.
Članovi Natječajne komisije biraju među sobom predsjednika.
Članak 87.
Natječaj za izbor Glavnog tajnika raspisuje Izvršni odbor najmanje tri mjeseca prije isteka
vremena na koje je imenovana osoba čije je obnašanje funkcije Glavnog tajnika u tijeku.
Oglas o natječaju za Glavnog tajnika objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja.
Članak 88.
Ako se Glavnog tajnika nije moglo izabrati i imenovati na vrijeme, Izvršni odbor će imenovati
vršitelja dužnosti Glavnog tajnika do novog izbora, postupajući u skladu sa zakonskim
propisima.
IV. S R E D S T V A I F I N A N C I R A N J E
1. Sredstva
Članak 89.
Imovinu HKS-a čine novčana sredstva, nepokretne i pokretne stvari i imovinska prava na
kojima je HKS stekao pravo vlasništva temeljem zakona i valjanog pravnog posla ili na druge
zakonite načine, kao i stečena sredstva pružanjem usluga i prodajom ili su pribavljena iz
drugih zakonom dozvoljenih izvora.
Članak 90.
Ako HKS u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo na način
utvrđen u članku 6. stavak 2. ovog Statuta.
Članak 91.
Imovinom HKS-a upravlja Izvršni odbor i donosi odluke o stjecanju, davanju u zakup ili
najam.
Skupština na prijedlog Izvršnog odbora donosi odluke o prodaji i prijenosu nepokretne
imovine o prodaji i prijenosu nepokretne imovine na druge pravne i fizičke osobe.
HKS odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
24
2. Financiranje
Članak 92.
Osnovu financiranja djelatnosti i programa HKS-a i njegovih udruženih članica/članova čine:
1. novčana sredstva Hrvatskog olimpijskog odbora,
2. članarine članica/članova HKS-a,
3. prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću i marketinškim aktivnostima,
4. ostvarene dobiti iz udjela u trgovačkim društvima i ustanovama HKS-a,
5. sponzorstva, donacije i dotacije,
6. prihodi iz drugih izvoza u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 93.
Financijska sredstva iz članka 92. ovog Statuta koriste se i raspoređuju na korisnike HKS-a
temeljem utvrđenih kriterija i mjerila, opsega i strukture programskih zadaća prihvaćenih
godišnjim programom i financijskim planom uz poštivanje prioriteta potreba i značaja
ostvarivanja kuglačkih aktivnosti.
Financijska se sredstva smiju koristiti namjenski, u skladu sa zakonskim propisima i sukladno
utvrđenom, usvojenom planu i programu HKS-a.
Članak 94.
Godišnji program i financijski plan HKS-a donosi, na prijedlog Izvršnog odbora, Skupština.
U slučaju potrebe, na prijedlog Izvršnog odbora Skupština može tijekom godine program i
financijski plan mjenjati odnosno rebalansati ga.
Članak 95.
Naredbodavac i odgovorna osoba za namjensko korištenje financijskih sredstava za utvrđene
programske zadaće je Glavni tajnik.
Financijsko-računovodstveno poslovanje HKS-a organizira se i vodi u Stručnim službama
Hrvatskog olimpijskog odbora.
Glavni tajnik je dužan po završetku poslovne godine podnijeti Izvršnom odboru odnosno
Skupštini izviješće o izvršenju programa i financijskog plana i zaključni račun HKS-a.
VII. N A G R A D E I P R I Z N A N J A
Članak 96.
Nagrade i priznanja u HKS-u dodjeljuju se za iznimna postignuća i doprinos od osobitog
značaja za razvoj kuglačkog športa u Republici Hrvatskoj, za vrhunska športska postignuća
športaša, športskih ekipa, trenera i drugih djelatnih športskih osoba te za doprinos promicanju
športa.
Nagrade i priznanja iz stavke 1. ovog članka jesu:
- državna nagrada za šport Franjo Bučar, kao najviše državno priznanje Republike
Hrvatske koje se dodjeljuje u obliku medalje, posebne diplome i novčane nagrade,
- državne nagrade za vrhunska športska postignuća, koje se dodjeljuju u novcu,
25
- nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora "Matija Ljubek", kao najviše športsko
priznanje za životno dijelo u oblasti športa,
- Nagrade i priznanja HKS-a za postignuća u kuglačkom športu.
Članak 97.
Nagrade i priznanja iz članka 96. ovog Statuta dodjeljuju se na osnovi propisa u člancima 79.
- 83. Zakona o športu, Poslovnika Hrvatskog olimpijskog odbora o dodjeli nagrade "Matija
Ljubek" i propisa odnosno kriterija Komisije za nagrade i priznanja Izvršnog odbora HKS-a.
Izvršni odbor donosi na prijedlog svoje Komisije za nagrade i priznanja , prijedlog Pravilnika
HKS-a o dodjeli nagrada i priznanja a Skupština se verificira.
Odluke o nagradama i priznanjima donosi Izvršni odbor.
VIII. A D M I N I S T R A T I V N O - T E H N I Č K I , S T R U Č N I
I P O M O Ć N I P O S L O V I
Članak 98.
Za obavljanje administrativno-tehničkih poslova u HKS-u ovlašten je Glavni tajnik za
angažiranje na ugovornoj osnovi Stručne službe Hrvatskog olimpijskog odbora.
Za obavljanje stručnih, pomoćnih i povremenih poslova HKS-a Glavni tajnik može angažirati
pravne i fizičke osobe sklapanjem ugovora o djelu.
IX. J A V N O S T R A D A
Članak 99.
Rad, djelatnosti i djelovanje HKS-a i njegovih tijela su javni.
Javnost rada HKS-a i njegovih tijela ostvaruje se:
- otvorenošću sjednica Skupštine i Izvršnog odbora za medije,
- obavještavanjem javnosti o djelatnostima i aktivnostima HKS-a i njegovih tijela
posredstvom medija, na tiskovnim konferencijama i objavama na Internet stranicama,
- pravodobnim dostavljanjem poziva i materijala raspravu članovima Skupštine,
Izvršnog i Nadzornog odbora i drugim pozvanim osobama na sjednice ,
- izdavanjem službenog glasila ili biltena HKS-a,
- na druge prigodne suvremene načine komuniciranja,
Iznimno, kad to zahtjeva sadržaj materijala dnevnog rada sjednica Skupštine i Izvršnog
odbora, ili to uvjetuju neke druge objektivne okolnosti, sjednice mogu biti zatvorene za
javnost.
X. P R E S T A N A K P O S T O J A N J A
26
Članak 100.
HKS prestaje s radom ako to odluči Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova
Skupštine s pravom glasa, sukladno članku 46. stavak 2. ovog Statuta.
U slučaju prestanka s radom HKS-a, o imovini odlučuje Skupština sukladno zakonu.
Ako HKS prestane s radom a Skupština ne donese odluku iz stavka 2. ovog članka , imovina
HKS-a se nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskih i drugih postupaka predaje
udruzikoja će kao pravni sljednik nastaviti s radom.
U slučaju da se Skupština iz objektivnih razloga ne može sastati, odluku o prestanku
postojanja HKS-a donosi Izvršni odbor na način iz stavka 1. ovog članka.
Članak 101.
U slučaju prestanka postojanja HKS-a, Predsjednik je obvezan podnjeti prijavu nadležnom
tijelu uprave za brisanje HKS-a iz Registra udruge.
XI. Z A V R Š N E O D R E D B E
Članak 102.
HKS i njegove članice/članovi djelovat će u skladu s ovim Statutom, Zakonom o športu i
Statutom Hrvatskog olimpijskog odbora u djelu koji se na njih odnosi.
Članak 103.
HKS i njegove članice/članovi priznaju u rješavanju športskih sporova ili sporova u svezi sa
športom nadležnost Športskog arbitražnog sudišta Vijeće športske arbitraže Hrvatskog
olimpijskog odbora, u skladu s člankom 2. Arbitražnih poslovnih pravila Športskog
arbitražnog sudišta.
Last edited by Čunj on 12 Mar 2009, 08:22, edited 1 time in total.
User avatar
sasa
Forumsko piskaralo
Posts: 1353
Joined: 26 Jan 2009, 13:37
Location: centar svita

Re: STATUT HKS-a

Post by sasa »

je li ovo aktualni statut HKS-a ili prijedlog novog statuta koji je usklađen sa zakonom o športu i koji bi trebao biti usvojen na sljedećoj skupštini?
zvrk
Tek protipkao
Posts: 23
Joined: 09 Mar 2009, 23:04

Re: STATUT HKS-a

Post by zvrk »

To je prijedlog novog Statuta HKS-a koji treba biti na slijedećoj Skupštini na dnevnom redu. Usklađen je sa Zakonom o športu još 2007. godine (mislim da je poslan po Županijskim kuglačkim savezima u rujnu/2007.).
Čunj
Tek protipkao
Posts: 85
Joined: 06 Feb 2009, 10:29

Re: PRIJEDLOG STATUTA HKS-a

Post by Čunj »

U pravu ste dečki... Evo, mijenjam naslov i to odmah!
Ima dosta predloženih izmjena, ali ono bitno i ono što zanima forumaše mogu pročitati i u ovom prijedlogu.
Ja nemam postojeći u digitalnom formatu.
Ako netko ima postojeći u digitalnom formatu, neka ga posta ovdje i ja ću izbrisati prijedlog.
Postao sam ga ovdje jer ima puno odgovoran na formalna pitanja kao što su: tko može na skupštinu, o mandatima, trajanja mandata i ostale pojedinosti.

Statut bi trebao biti na službenim stranicama HKS-a!!!!
User avatar
ZrntscheZ
Forumsko piskaralo
Posts: 1531
Joined: 07 Feb 2009, 12:52
Location: Kneževina Međimurje, 46 24' 10.32''N 16 25' 17.81''E

Re: PRIJEDLOG STATUTA HKS-a

Post by ZrntscheZ »

ovako čisto letimičnim pogledom čini mi se da ima dosta razlika prema starome (tj. još uvijek trenutno važećem) statutu koji sam neki dan proučaval...
nije bitno koliko padne od pogođene kugle...cifra se stvara s većim brojem srušenih drva iz promašaja :roll:
Post Reply